KalpDamar.com
     Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
  Üye Ol!
  Şifremi Unuttum
    Anasayfa
    Hakk?m?zda
    Haberler
    Makaleler
    Üyelik
    Dosya Yükleme
    Site içi Arama
    Anket
    Sorun & Cevaplayalım
 
     E-Mail Listesi
Ad-Soyad
E-Mail Adresi
Listeye Ekle    Listeden Çıkart
 


     Anket
Hangi Ya?lar? Tercih ediyorsunuz?
Zeytinya??
Ayçiçe?i ya??
F?nd?k ya??
Kanola Ya??
Bitkisel Margarin
Tereya?? ve di?er Hayvansal ya?lar
SOYA
      Sonuçlar

 Anasayfa / Makaleler / Kalp Hastal?klar? / Amerikan Kalp Enstitüsünün Hastal?klarda Tedavi Planlama Skor sistemi

Makaleler

Amerikan Kalp Enstitüsünün Hastal?klarda Tedavi Planlama Skor sistemi

24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi...
Klasifikasyon Tan?mlamalar?

(AHA/ACC 1999) Baypas cerrahisi ?ND?KASYONLARI

Klas:1

Yarar? ve gereklili?i tart??mas?z kabul edilen endikasyonlar

Klas: 2a

Uygulanmas?n?n yararl? olabilece?i ço?unlukla kabul edilen/ destekleyici kan?tlar? olan endikasyonlar

Klas: 2b

Gereklili?i konusunda yeterli say?da kan?t veya fikir birli?i olmayan endikasyonlar

Klas:3

(arar? olmayan ve/veya zararl? olabilecek durumlar

 

Asemptomatik veya hafif anginal?larda CABG

Endikasyonlar

Klas:1

Klas: 2a

Klas: 2b

Klas:3

Asemptomatik veya hafif anginal?larda CABG

Sol ana koroner lezyonu

LMCA equivalent
Proksimal LAD* ve Cx’te %70’in üzerinde kritik darl?k olmas?

Üç damar hastal???

1D veya 2D +Prox LAD

(EF<%50) birlikte ve/veya dökümente edilmi? yayg?n iskemi varsa endikasyon, Klas 1 olur.)

1D veya 2D nonProx LAD

(geni? bir viable miyokard alan? olan olgularda endikasyon Klas 1 olur.)

 

 

 

Karars?z anginal? veya Non-Q MI’l?larda CABG

Endikasyonlar

Klas:1

Klas: 2a

Klas: 2b

Klas:3

Karars?z anginal? veya Non-Q MI’l?larda CABG

Sol ana koroner lezyonu

LMCA equivalent
Proksimal LAD* ve Cx’te %70’in üzerinde kritik darl?k olmas?

Üç damar hastal???

Cerrahi d???ndaki her türlü tedaviye ra?men devam eden iskemi

1D veya 2D +Prox LAD

(E?er sol ventrikül fonksiyon bozuklu?uyla (EF<%50) birlikte ve/veya dökümente edilmi? yayg?n iskemi varsa endikasyon, Klas 1 olur.)

Proksimal LAD’yi tutmayan bir veya iki damar hastal???

(Noninvazif de?erlendirmelerde yüksek riskli olan olgularda veya geni? bir viable miyokart alan? olan olgularda endikasyon Klas 1 olur.)

 

 

 

ST elevasyonlu (Q dalgal?) MI’l?larda CABG

Endikasyonlar

Klas:1

Klas: 2a

Klas: 2b

Klas:3

ST elevasyonlu (Q dalgal?) MI’l?larda CABG

 

-Cerrahi d???ndaki her türlü tedaviye cevaps?z ve/veya devam eden iskemi ve/veya infarktüste

-?lk infarkt alan? d???ndaki koroner darl?klar?na ba?l?, viable miyokart alanlar?n?n fonksiyon bozukluklar?na ba?l? ilerleyici sol ventrikül fonksiyon bozukluklar?nda

-ST segment yükselmeli MI’lar?n ilk saatlerinde primer reper-füzyon tedavisi olarak

12 saati geçmi? ve aktif iskemi bulgusu olmayan miyokart in-farktüsünde primer reperfüzyon tedavisi olarak

 

 

Sol ventrikül fonksiyon bozuklu?u olanlarda CABG

Endikasyonlar

Klas:1

Klas: 2a

Klas: 2b

Klas:3

Sol ventrikül fonksiyon bozuklu?u olanlarda CABG

Sol ana koroner lezyonu

LMCA equivalent
Proksimal LAD* ve Cx’te %70’in üzerinde kritik darl?k olmas?

Prox LAD + 2D veya 3D

Viable, kas?lamayan ve re-vaskülarize edilebilir miyokart alan?/alanlar? olan sol ventrikül fonksiyon bozuklu?u

 

Revaskülarize edilebilecek canl? miyokart alan? olmayan ve iskemi bulgusu olmayan sol ventrikül fonksiyon bozukluklar?

 

 

Tehlikeli ventriküler aritmilerde CABG

Endikasyonlar

Klas:1

Klas: 2a

Klas: 2b

Klas:3

Tehlikeli ventriküler aritmilerde CABG

Sol ana koronerde anlaml? stenoz

Üç damar hastal???

-Hayat? tehdit eden ventriküler aritmilere yol açan CABG’e uygun bir veya iki damar hastal???

-Prox LAD 1D veya 2D

(Noninvazif olarak yüksek riskli bulunanlarda veya geni? bir viable miyokart alan? olanlarda endi-kasyon Klas 1 olur.)

 

?skemi bulgusu olmayan skarla birlikteki ventrikül ta?ikardileri

 

 

Ba?ar?s?z PTCA* sonras? CABG

Endikasyonlar

Klas:1

Klas: 2a

Klas: 2b

Klas:3

Ba?ar?s?z PTCA* sonras? CABG

Oklüzyona ba?l? olarak risk alt?na girmi? olan miyokart miktar?n?n anlaml? olmas? veya iskeminin devam etmesi

Hemodinamik bozulma

Çok önemli bir anatomik pozisyonda yabanc? cisim kalmas?

Koagülasyon sistemi bozuklu?u olan ve daha önceden sternotomi yap?lmam?? bir hastada hemodinamik bozulma olmas?

Koagülasyon sistemi bozuklu?u olan ve daha önceden sternotomi yap?lm?? bir hastada hemo-dinamik bozulma olmas?

-?skeminin olmamas?

-Revaskülarizasyonun anatomik uygunsuzluk nedeniyle mümkün olmamas? veya noreflow durumu

 

 

Daha önceden CABG ameliyat? geçirenlerde reoperasyon endikasyonlar?

 

Endikasyonlar

Klas:1

Klas: 2a

Klas: 2b

Klas:3

Daha önceden CABG ameliyat? geçirenlerde reoperasyon endikas-yonlar?

-Maksimal noninvazif tedaviye ra?men anginan?n normal ya?am? k?s?tlayacak düzeyde devam? (Anginas? atipik olanlarda objektif iskemi dökümantasyonu)

1-Noninvazif incelemelerde, tehdit alt?nda oldu?u gösterilen geni? bir miyokart alan?n?n kurtar?-labilmesini sa?layabilecek, KABG’e uygun distal damarlar

1-Mammarian arter grefti çal??an olgularda, LAD alan? d???ndaki alanlarda iskemi olmas? ve agresif bir medikal tedavi veya PTKA ile revaskülarizasyon yap?lmam?? olmas?

Daha önceden KABG ameliyat? geçirenlerde reoperasyon endikas-yonlar?

Stabil anginal? olgularda KABG

 

Endikasyonlar

Klas:1

Klas: 2a

Klas: 2b

Klas:3

Stabil anginal? olgularda KABG

(LMCA) Anlaml? sol ana koroner arter lezyonu

- LMCA equivalent
Proksimal LAD* ve Cx’te %70’in üzerinde kritik darl?k olmas?

-3D (Sol ventrikül disfonksiyonu olanlarda daha yararl?)

-Noninvazif testlerde EF<%50 veya iskemi bulgu dökümante edilmi? olan anlaml? proksimal LAD lezyonu olan iki damar hastal???

-Noninvazif testlerde yüksek riskli bulunan veya geni? bir viable miyokart alan? gösterilen ve proksimal LAD d???nda lezyonlar? olan bir veya iki damar hastal???

-Proksimal LAD darl??? olan tek damar hastal???

(E?er sol ventrikül fonksiyon bozuklu?uyla (EF<%50) birlikte ve/veya dökümente edilmi? yayg?n iskemi varsa endikasyon, Klas 1 olur.)

-Proksimal LAD darl??? olmayan ama dökümante edilmi? iskemisi veya orta düzeyde viable miyokart alan? olan bir veya iki damar hastalar?

 

Proksimal LAD’de anlaml? stenozu olmayan,

a) Noninvazif testlerde iskemisi dö-kümante edilemeyen,

b) Sadece küçük bir alanda viable miyokard? olan, iskemiyle pek uyumlu olamayan hafif semptomlar? olan olgularda

2-Noninvazif testlerde iskeminin dökümante edilemedi?i border-line stenozlarda (Sol ana ko-roner d???ndaki koroner damarlarda %50-60 aras? lezyonlarda)

Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 4199 defa okundu.

Arkada??na Tavsiye Et Copyright © 2006, KalpDamar.com. Tüm hakkı saklıdır.  admin@kalpdamar.com
Anasayfa  |  İletişim  |  Gizlilik Politikam?z  |  Güvenlik Politikam?z 26/10/2007 tarihinden itibaren 263440 defa ziyaret edildi.