KalpDamar.com
     Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
  Üye Ol!
  Şifremi Unuttum
    Anasayfa
    Hakk?m?zda
    Haberler
    Makaleler
    Üyelik
    Dosya Yükleme
    Site içi Arama
    Anket
    Sorun & Cevaplayalım
 
     E-Mail Listesi
Ad-Soyad
E-Mail Adresi
Listeye Ekle    Listeden Çıkart
 


     Anket
Hangi Ya?lar? Tercih ediyorsunuz?
Zeytinya??
Ayçiçe?i ya??
F?nd?k ya??
Kanola Ya??
Bitkisel Margarin
Tereya?? ve di?er Hayvansal ya?lar
SOYA
      Sonuçlar

 Anasayfa / Makaleler / Arterial hastal?klar / PER?FER?K ARTER HASTALIKLARI

Makaleler

PER?FER?K ARTER HASTALIKLARI

24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi...
Genellikle bacak atardamarlar?nda daralma veya t?kanmaya ba?l? olarak yol yürümekle ve zamanla hastal?k ilerledikten sonra dinlenme esnas?nda bile bacaklarda a?r? ve kramplarla kendini gösterir. Hastalar?n yakla??k %95’inde neden aterosklerozdur. Di?er nedenlerin ise ba?ta gelenleri; *Tromboemboli rezidüleri, *tromboangiitis obliterans, *Buerger hastal??? (nikotin ba??ml?l??? olan gençlerde), *adventisyal kistik hastal?k, arterit ve tümörlerdir.
Risk Faktörleri
En önemli risk faktörü nikotin kullan?m? ve ?eker hastal???d?r. Erkeklerde kad?nlardan 5 misli daha fazla görülmektedir.

S?kl???n?n eri?kin erkek populasyonda %10kadard?r. Genel ya?l? populasyonda ise s?kl???n %12 ile %20 aras?nda oldu?u bildirilmi?tir.

Hastalar?n %40-50’sinde birlikte koroner (kalp atardamar?) arter hastal??? da vard?r. Yakla??k %15’inde karotis (?ahdamar?) arter hastal??? vard?r.

Fontaine-Ratschow s?n?flamas?na göre, evre III ve evre IV periferik arter hastal??? olanlarda birlikte koroner arter hastal??? olma olas?l???n?n %90’lara ç?kt??? bildirilmi?tir 65 ya??n üzerindeki erkek hastalarda %10-15 oran?nda birlikte abdominal aortik anevrizma oldu?u bildirilmi?tir.
Fizyopatoloji
Periferik arter hastal???nda olu?an fizyopatolojik de?i?iklikleri ve klinik tabloyu 3 ana faktör etkiler. Bunlar; stenozun derecesi, kollateral dola??m?n varl??? ve yeterlili?i ile kan viskozitesi (hematokrit, fibrinojen içeri?i vb.) dir.

Bu faktörler aras?ndaki dengeye ba?l? olarak ba?lang?çta sadece eforla semptom ve bulgular geli?irken, stenozun ilerlemesi ve kollateral dola??m?n yetersizle?mesiyle tablo a??rla??r.

Lokalizasyon olarak en s?k femoropopliteal bölgede, daha sonra s?ras?yla aortoiliyak ve tibioperoneal bölgelerde görülür. Bazen birden fazla damar ve ayn? damarda birden fazla stenoz olabilir.

 

Lokalizasyon

Nabz?n al?namad??? alan

A?r?n?n lokalizasyonu

Aortoiliyak

Bacaktan a?a??

Bacak-kalça

Femoropopliteal

Popliteal arterden a?a??

Bald?r

Tibioperoneal

Ayak

Ayak-ayak taban?

Periferik arter hastalar?nda klini?in a??rl???n?, damar darl???n?n a??rl???, kollateral olu?umunun olup olmamas? ve yeterli perfüzyonu sa?lay?p sa?layamamas? belirler. Çok iyi kollateral geli?enlerde ekstremite perfüzyonu yeteri kadar sa?lan?rsa hastalar aseptomatik olabilirler. Stenozun %90’dan fazla olmas? nab?z al?namamas?na yol açar.

Leriche sendromu’nda ilyak ayr?m düzeyinde e?er ?eklinde oturmu? stenozua ba?l? olu?ur, alt ekstremitede güçsüzlük, erektil disfonksiyon (empotans) ve siyatalji tarz? bacak a?r?lar? olu?ur.

Periferik arter hastal???n?n tipik semptomu hareketle olu?an bacak a?r?s?d?r. Yürümekle olan dinlenmekle geçen bu tipik a?r?lara kladikasyon denir.
Fontaine-Ratschkow s?n?flamas?

Evre 1: Asemptomatik dönem (Hastalar?n %75’i)

Evre 2: Efor a?r?s?, Klodikasyon (Cladicatio intermittans)

 *Evre 2a: Yürüme mesafesi >200 mt
 *Evre 2b: Yürüme mesafesi <200 mt

Evre 3: ?stirahat a?r?s?

Evre 4: Nekroz/Gangren

 *Evre 4a: ?stirahat a?r?s? +
 *Evre 4b: ?stirahat a?r?s? -

MUAYENE BULGULARI
*Ciltte renk de?i?ikli?i (solukluk), so?ukluk, trofik de?i?iklikler, nekroz veya gangren bulgular?

*Damar oklüzyonunun distalinde nab?zlar?n zay?flamas? veya al?namamas? ve sistolik kan bas?nc?n?n dü?mesi

*Ayaklar havada olarak bacaklar?n tutulmas?n?n iskemik bacakta renk soluklu?una yol açmas? ve daha sonra ayaklar a?a?? indirildi?inde iskemik bacakta gecikmi? reaktif hiperemi olu?mas? gibi bulgular olabilir.
Kar??abilen durumlar
- Venöz dola??m bozukluklar?
-Ortopedik bozukluklar
(Artritler, lumbosakral vertebral kolon bozukluklar? artrozlar, ayak deformiteleri,
- Nörolojik hastal?klar (örne?in; polinöropatiler)
- ?stirahat a?r?s? olanlarda ise gut artriti,
- Diabetik polinöropati
Tedavi
Bütün hastalara aterosklerozun sekonder profilaksisi uygulanmal?d?r. Sigara b?rak?lmal?, hipertansiyon ve ?eker hastal??? gibi durumlar tedavi edilmeli, dislipidemi tedavisinde koroner arter hastal???ndaki kriterler uygulanmal?d?r. Semptomatik olan hastalarda medikal ve/veya cerrahi tedavi uygulanmal?d?r.
T?bbi tedavi
1) Egzersiz
(Evre I ve II’de a?r? e?i?ine gelene kadar her gün düzenli ve 1-2 saat süren fizik egzersizler yapt?r?larak kollateral dola??m?n geli?tirilmesi
(Evre III ve IV’te kontrendike!)

2) ASA veya antikoagülasyon
(Warfarin) ile arteryel trombozis profilaksisi yap?lmas?

3) Arteryel tromboziste trombolitik tedavi yap?lmas?

4) Perkutan transluminal anjiyoplasti (PTA)

5) Prostanoidler (Prostoglandin E1 (PGE-1) veya prostasiklin

6) Pentoxifyllin (2 x 400-600 mg)

7) Kalp yetmezli?inin ve/veya KOAH’?n düzeltilmesi

8) Hiperbarik oksijen tedavisi

9) ?L?OMED?N
Cerrahi tedavi
1) Endovasküler prosedürler

2)Cerrahi bypass
Evre II ve daha a??r hastalarda endikedir. Lokalizasyona ve lezyonun tipine göre uygulanan ba?l?ca yöntemler; Trombenarterektomi ve by-pass ameliyatlar?d?r.

2) Sempatektomi
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 7525 defa okundu.

Arkada??na Tavsiye Et Copyright © 2006, KalpDamar.com. Tüm hakkı saklıdır.  admin@kalpdamar.com
Anasayfa  |  İletişim  |  Gizlilik Politikam?z  |  Güvenlik Politikam?z 26/10/2007 tarihinden itibaren 263291 defa ziyaret edildi.