KalpDamar.com
     Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
  Üye Ol!
  Şifremi Unuttum
    Anasayfa
    Hakk?m?zda
    Haberler
    Makaleler
    Üyelik
    Dosya Yükleme
    Site içi Arama
    Anket
    Sorun & Cevaplayalım
 
     E-Mail Listesi
Ad-Soyad
E-Mail Adresi
Listeye Ekle    Listeden Çıkart
 


     Anket
Hangi Ya?lar? Tercih ediyorsunuz?
Zeytinya??
Ayçiçe?i ya??
F?nd?k ya??
Kanola Ya??
Bitkisel Margarin
Tereya?? ve di?er Hayvansal ya?lar
SOYA
      Sonuçlar

 Anasayfa / Makaleler / Kalp Hastal?klar? / M?TRAL YETMEZL???

Makaleler

M?TRAL YETMEZL???

24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi...
Mitral kapa??n tam olarak kapanamamas? veya sistol esnas?nda kapal?l???n? koruyamamas? nedeniyle sistolde sol ventrikülden sol atriyuma retrogard kan ak?m?n?n ortaya ç?kmas?d?r.
?ki ?ekilde klinik prezentasyonu vard?r.

1. Akut mitral yetmezli?i:
2. Kronik mitral yetmezli?i:
1. Akut mitral yetmezli?i:
- Akut miyokart infarktüsü, papiller adele disfonksiyonu, papiller adele y?rt?lmas?,
- Sol ventrikül dilatasyonu, sol ventrikül anevrizmas?
- Protez kapak malfonksiyonu tromboz, infektif endokardit nedeniyle kapa??n anulustan ayr??mas? paravalvuler kaçak, diki? hatt?nndan ayr??ma,
- Akut romatizmal ate?, romatizmal valvulit,
- Doku kapa?? dejenerasyonu ve ani y?rt?lma
- Spontan rüptür, künt travma (yüksekten dü?me, trafik kazas?, darp), penetran travma (b?çaklanma, kur?unlanma)
- ?nfektif endokardit
- Sol atriyal miksoma
- Kalp Kas? absesi
2. Kronik mitral yetmezli?i:

- Romatizmal kalp hastal???
- Mitral kapa??n miksomatöz dejenerasyonu (mitrak valv prolapsusu)
- ?nfektif endokardit
- Korda rüptürü
- Papiller adele disfonksiyonu
- Sol ventrikül ve mitral annulus dilatasyonu
- Mitral annulus kalsifikasyonu
- Hipertrofik kardiyomiyopati
- Ba? doku hastal?klar? (SLE, skleroderma, Marfan sendromu, Ehlers Danlos sendromu, Pseudoxanthoma elasticum)
- Konjenital mitral kapak yar?klar? ve fenestrasyonlar?
- Para?üt mitral kapak
Fizyopatoloji

 Kapal?l???n? sa?layamayan mitral kapak

sol atriyuma sistolik kaçak ak?m?

sol atrium ve ventrikülde volüm yüklenmesi

sol atriyal ve ventriküler geni?leme
ve sol ventrikülde eksentrik hipertrofi

sol kalp yetmezli?i

pulmoner hipertansiyon

sa? ventrikülde bas?nç yüklenmesi

sa? kalp yetmezli?i

****Mitral yetmezli?inde ortaya ç?kan sol atriyal geni?leme, posterior mitral kapakç???n?n fonksiyonlar?n? bozdu?undan giderek yetmezli?in artmas?na neden olur. Bu nedenle mitral yetmezli?i mitral yetmezli?inin nedenidir denmektedir.

****Kalp yetmezli?inin en h?zl? geli?ti?i romatizmal kapak hastal??? mitral yetmezli?idir.

Hafif mitral yetmezli?i olgular?nda uzun y?llar boyunca herhangi bir belirgin semptom olmayabilir. Romatizmal veya dejeneratif mitral yetmezli?i olgular?nda semptomlar yetmezli?in ?iddetine ve sol atriyum ve ventriküldeki etkilerine ba?l? olarak efor dispnesi, efor kapasitesinde azalma, palpitasyon, gece öksürü?ü, ortopne, hemoptizi gibi mitral darl???nda görülen semptolara benzer ?ekilde geli?ir.
Akut mitral yetmezli?i geli?en olgularda ise sol ventrikül fonksiyonlar? aniden bozulur, akci?er ödemi ve bunun sonucu ?iddetli dispne, ortopne, ölüm korkusu ve siyanoz ortaya ç?kar. Akut mitral yetmezli?i olu?an olgularda kardiyak bo?luklarda geni?leme (daha önceden yoksa) izlenmez.
Oskültasyon bulgular?

* 1. kalp sesinin hafiflemesi
* holosistolik ve hemen 1. kalp sesinden itibaren ba?layan, apeksten koltuk alt?na yay?lan sistolik üfürüm
* 3. kalp sesidir.
Laboratuvar
EKG
- Sol ventrikül hipertrofisi bulgular?
- P mitrale
- Atriyal fibrilasyon
- ?lerlemi? olgularda sa? ventrikül hipertrofisi markerlar? gözlenir

TELE Radyografi
- Sol atriyum ve sol ventrikül geni?lemesi
- PA grafide çift sa? kontur, sol ventrikül hipertrofisi ve/veya kadiyotorasik oranda art??, - - Yan grafide retrokardiyal alana do?ru atriyal ve ventriküler geni?leme, ösofagusta itilme, akci?erlerde staz ve ödem bulgular? görülür.
Sol kalp kateterizayonu

Bas?nç ölçümleri, oksijen satürasyonlar, mekanik sorunlar (prolapsus veya papiller adele rüptürü, mitral kapak y?rt?lmas?), ve koroner anatomiye ait bilgiler edinilir, mitral kapa?a ait stenoz, prostetik kapak disfonksiyonu gibi bulgular?n saptanmas? mümkün olur.

Mitral yetmezli?inin tipik atriyal bas?nç kayd? e?risi elde edilir ve ventrikülografide sistolde sol atriyuma kontrast ajan?n kaçmas?na göre mitral yetmezli?in derecesine bak?labilir.
Ventrikülografinin kalitatif de?erlendirilmesinde

1+ yetmezlik (regurjitasyon oran?<%20)
sol atriyuma olan kontrast kaça?? her at?mda temizlenir.

2+ yetmezlik (regurjitasyon oran? %21-%40)
sol atriyum birkaç at?mda dolmakla beraber sol ventrikül daha koyu boyan?r.

3+ yetmezlik (regurjitasyon oran? %41-60)
sol atriyum ve ventrikül e?it koyulukta boyan?r.

4+ yetmezlik (regurjitasyon oran?>%60)
sol atriyum tek at?mda sol ventrikülden daha koyu boyan?r.
Kar??t??? durumlar

- Triküspit yetmezli?i
- Aort stenozu
- VSD
- Fonksiyonel üfürümler
STRATEJ?
Sistolik fonksiyonlar nas?l de?erlendirilir?

*EF %50-55 aras?nda hafif bozuk
*EF %40-50 aras?nda orta derecede bozuk
*EF < %40 ise a??r derecede bozuktur

*AKUT mitral yetmezli?i → Acil OPERASYON

* Kronik mitral yetmezli?inde ise
- Sistolik fonksiyonlar EF: ejeksiyon fraksiyonu %50-%55

*Sol ventrikül diastol sonu çap? 60-65 mm ise izlenir ve semptomlar geli?irse yada artarsa operasyon.

*Sistolik fonksiyonlar?nda bozulma olan olgularda operasyon
?laç tedavisi

*Bütün olgularda infektif endokardit profilaksisi

*Atriyal fibrilasyonu olan olgularda digitalizasyonla kalp h?z? kontrolü, yeterli olmazsa Diltiazem veya Verapamil veya betabloker (özellikle Carvedilol ön planda olmak üzere)

*Kronik mitral yetmezli?i olgular?nda nitratlar, ACE inhibitörleri veya Prazosin veya Hydralazine ve gereken olgularda diüretikler ile Digital
(Digital sinus ritminde olsun olmas?n sol ventrikül fonksiyon kayb? olan tüm mitral yetmezlikli olgularda endikedir).

*Akut mitral yetmezli?inde Nitroglyserin ve/veya Sodyum-nitroprusside gibi vazodilatörler ile cerrahiye haz?rl?k yap?lmal?d?r.
Mümkün olabilecek olgularda, cerrahi akut miyokart infarktüslü olgularda 4-6 hafta geciktirilelidir.
Cerrahi Tedavi

*Sol ventrikül fonksiyonlar? bozulanlarda,
*Ffonksiyonel kapasitesi NYHA Fonksiyonel klas II'den a?a?? olanlarda,
*3.-4. derecede mitral yetmezli?i olan olgularda,

Preoperatif dönemde EF < %30 olanlarda, NYHA Fonksiyonel klas 4 olanlarda prognoz genellikle kötüdür.
Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 13437 defa okundu.

Arkada??na Tavsiye Et Copyright © 2006, KalpDamar.com. Tüm hakkı saklıdır.  admin@kalpdamar.com
Anasayfa  |  İletişim  |  Gizlilik Politikam?z  |  Güvenlik Politikam?z 26/10/2007 tarihinden itibaren 263487 defa ziyaret edildi.