KalpDamar.com
     Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
  Üye Ol!
  Şifremi Unuttum
    Anasayfa
    Hakk?m?zda
    Haberler
    Makaleler
    Üyelik
    Dosya Yükleme
    Site içi Arama
    Anket
    Sorun & Cevaplayalım
 
     E-Mail Listesi
Ad-Soyad
E-Mail Adresi
Listeye Ekle    Listeden Çıkart
 


     Anket
Hangi Ya?lar? Tercih ediyorsunuz?
Zeytinya??
Ayçiçe?i ya??
F?nd?k ya??
Kanola Ya??
Bitkisel Margarin
Tereya?? ve di?er Hayvansal ya?lar
SOYA
      Sonuçlar

 Anasayfa / Makaleler / Genel / EFOR TEST?

Makaleler

EFOR TEST?

24/11/2006 tarihinde Arif Tarhan tarafından gönderildi...
Treadmill testi (Eforlu EKG)
Tan?n konmas?, hastal???n a??rl?k derecesinin belirlenmesi, prognozun tayini, tedavi etkinli?inin de?erlendirilmesi ve hastal???n progresyonunun takibi için kullan?lmaktad?r. Bu testte, kalp h?z?, kan bas?nc? ve EKG monitörizasyonu yap?larak hastaya efor yapt?r?l?r. Amaç miyokartta olu?abilecek geçici iskemi bulgular?n?n saptanmas?d?r. Ancak relatif olarak riskli bir test oldu?u için, test yap?laca?? zaman olu?abilecek her türlü akut kardiyak olaya kar?? gerekli tedbirler al?nm?? olmal?d?r. Maksimal efor testinin kritik koroner arter stenozu olanlarda sensitivitesi %80-85’dir. Submaksimal efor testi yap?lanlarda yalanc? negatiflik oran? ise %15 civar?nda daha fazlad?r. Bu nedenle efor testinin negatif olmas?n?n koroner arter hastal???n? ekarte ettiremeyece?i unutulmamal?d?r.!
Uygulama
Hastan?n yapabilece?i son noktaya kadar veya hastal?k semptomlar? ortaya ç?kana kadar test sürdürülerek,
Maksimal kalp h?z?na kadar (Kalp h?z? 220’ye ula?ana kadar test sürdürülerek)
Submaksimal (200 veya maksimal kalp h?z?n?n %15 eksi?ine ula??lana kadar)
PostMI-Submaksimal efor testi (hasta taburcu olmadan veya 7.-14. günler aras?nda) (?skemi bulgusu olmazsa ya?a göre 120-140/dk. h?za veya 5-7’lik MET’lik efor kapasitesine ula??lana dek)
Amerikan Kalp Birli?i efor testi ile ilgili önerileri (AHA ve ACC)
Hangi durumlarda mutlaka yararl?d?r (klas 1)

-Angina pectoris varl???nda koroner arter hastal??? tan?s?nda
-Egzersize ba?l? çarp?nt?, göz kararmalar?, bay?lma gibi ?ikayetleri olan hastalar
-Tipik ?ikayetleri olmayan hastalarda
-Koroner arter hastal???nda fonksiyonel kapasitenin belirlenmesi amac? ile
-Pili bulunan hastalar?n kontrollerinde
-Egzersize ba?l? tekrarlay?c? aritmiler
-Egzersize ba?l? semptomlar? atletler
-Bypass ve stent balon gibi i?lemlerden sonra de?erlendirme ve izleme amaçl?

Faydal? olabilecek di?er durumlar (Klas 2)
-Tedavinin izlenmesi için hastalarda fonksiyonel kapasite de?erlendirmesi amac? ile
-Prinzmetal sendrom
-Koroner arter hastalar?n?n izlenmesi amac? ile
-Efora ba?l? aritmileri olan hastalar?n de?erlendirilmesi
-Efora ba?l? aritmilerde ablasyon tedavilerinden sonra tedavi etkinli?inin de?erlendirilmesi
-Ailesinde efora ba?l? nedeni bilinmeyen ani ölüm öyküsü olan çocuk, genç ve eri?kinlerin de?erlendirmelerinde
-Kawasaki hastal???, sistemik lupus erythematosus gibi hastal?klarda koroner tutulum olup olmad???n?n ara?t?r?lmas? ve takibinde
-Aort koartasyonunda postoperatif dönemde kan bas?nc? cevab?n?n ve/veya kol-bacak gradientinin de?erlendirilmesi
-Koroner revaskülarizasyon yap?lm?? hastalarda kardiyak rehabilitasyonun bir parças? olarak (taburcu edilen hastalara fiziksel aktivite düzeyi ile ilgili belirlemelerin ve tavsiyelerin yap?lmas?nda)
-Yüksek riskli, seçilmi?, asemptomatik hastalarda restenoz, greft oklüzyonu veya hastal???n progresyonunun periyodik de?erlendirmesi ve takibinde
-Anjiyoplasti yap?lm?? yüksek riskli, asemptomatik hastalarda, anjiyoplasti sonras? ilk aylarda restenozis ara?t?r?lmas?
-?zole ventriküler ektopik at?mlardan ba?ka koroner arter hastal??? bulgusu olmayan orta ya?l? erkek hastalar?n ara?t?r?lmas?
-40 ya??n üzerinde erkek ve pilotluk, itfaiyecilik, polislik, a??r vas?ta ?oförlü?ü gibi özelli?i olan mesleklerde çal??anlar
-40 ya??n üzerindeki bilinen en az 2 risk faktörü olan erkekler
-Sedanter ya?ayan 40 ya??n üzerindeki asemptomatik erkeklerin, a??r ve yo?un bir egzersiz program?na al?nmalar? planlanmaktaysa
-Digitalis kullanan hastalarda tan?ya yard?mc? olarak
-Bilinen koroner arter hastal??? olanlarda seriyal takip ve de?erlendirme testi olarak (Y?lda bir gibi bir s?kl?kla)
-Hipertansiyonu veya konjenital veya kapak hastal??? olanlarda
1-Seçilmi? kapak hastalar?nda fonksiyonel kapasitenin de?erlendirilmesi
2-Ciddi dinamik veya statik egzersiz gerektiren aktiviteleri yapmak isteyen hipertansif hastalarda kan bas?nc?n?n de?erlendirilmesi
3-Belirlenmi? konjenital kalp hastalar?nda fonksiyonel kapasitenin de?erlendirilmesi
Efor testleri çe?itli yöntem ve aletlerle yap?labilir (Master üç basamak, el yay? (hand grip), bisiklet, treadmill (yürüyen band) ve di?erleri gibi). Ülkemizde ve ABD’de daha çok Treadmill kullan?ld??? için burada sadece Treadmill’de en çok kullan?lan 3 protokolü sunaca??m.
Maksimum efor kapasitesi (MET) de?erlerinin yorumlanmas?
1 MET: ?stirahat
2 MET: Saatte 2 mil h?zla düz yolda yürüme (normal yürüyü?le düz yolda türüme)
4 MET: Saatte 4 mil h?zla düz yolda yürüme( ko?ar ad?m düz yolda yürüme)
<5 MET: Kötü Prognoz; günlük aktivitelerin yap?labilmesi için gereken en dü?ük efor düzeyine ula?amama,(AM? sonras? durum)
5-6 MET: Klas 2 ile uyumlu efor kapasitesi
>7 MET: Klas 1 ile uyumlu efor kapasitesi
10 MET: Koroner arter hastalar? için prognostik yönden medikal tedavinin cerrahi tedaviye e? de?er olabilece?ini gösteren efor düzeyi
13 MET: NORMAL TEST
18 MET: ATLET?K efor düzeyi
20 MET: REKORTMEN ATLET EFOR DÜZEY?
Egzersiz testinden kaç?n?lmas? gereken durumlar
Kesinlikle Yapmay?n (Mutlak Kontrendikasyonlar)

1-A??r Aort Stenozu
2-Akut pulmoner emboli veya pulmoner infarktüs
3-A??r sol ventrikül disfonksiyonu
4-Akut miyokart infarktüsü (?lk 2 gün)
5-(Son iki gün içinde) Yeni iskemik EKG de?i?ikli?i
6-Aktif unstable angina (son 2 gün içinde angina veya medikal olarak stabilize edilememi? olgular)
7-A??r kardiyak ritm bozukluklar?
8-Akut perikardit veya miyokardit
9-Endokardit
10-Aort disseksiyonu
11-Akut ve a??r kalp d??? hastal?klar?n seyrinde
Yap?lmas? sak?ncal? olabilir (Relatif Kontrendikasyonlar)
1-A??r hipertansiyon (sistolik > 200 mm Hg, diastolik > 110 mm Hg)
2-A??r pulmoner hipertansiyon
3-Ta?i- veya bradi- aritmiler
4-Orta a??rl?ktaki miyokardiyal veya val-vüler kalp hastal?klar?
5-Sol ana koroner arter obstrüksiyonu veya e?de?eri
6-Hipertrofik kardiyomiyopati
7-Önemli fiziksel engellilik ve yetersizlik
8-Çok ciddi olmayan kalp d??? hastal?klar
9-Psikiatrik hastalar
10-Elektrolit bozukluklar?
Eforlu EKG ne zaman pozitif kabul edilir
1. Bir milimetreden fazla horizontal veya downsloping ST depresyonunun efora ba?l? olarak ortaya ç?km?? olmas?,
2. 1.5-2 milimetreden fazla yava? upsloping ST depresyonunun geli?mesi (J noktas?ndan 80 milisaniye sonra 1.5-2 milimetreden fazla upsloping ST depresyonunun devam etmesi)
3. Egzersize ba?l? (geçici) 1 milimetreden fazla ST elevasyonu geli?mesi
4. Teste ba?l? olarak anginan?n olu?mas?
5. Teste ba?l? dispne ve wheezing/ralve ronkuslar ile 3.kalp sesi geli?mesi
6. Efora ba?l? olarak sistolik kan bas?nc?n?n dü?mesi
7. Aritmilerin geli?mesi
Eforlu EKG’nin ?skemik Kalp Hastal??? Tan?s?nda
A- Ne zaman hastal??? göstermeyebilir (Yalanc? negatiflik)

Fonksiyonel olarak miyokart iskemisi yapmayan fakat anjiyografik olarak belirlenmi? lezyonlar
Eski bir miyokart infarktüsünün iskemik EKG bulgular?n? maskelemesi
Testin tek derivasyon izlenerek yap?lmas? (Teknik yetersizlik)

B-Ne zaman ba?ka durumlar? hastal?kla kar??t?rabilir (Yalanc? pozitiflik
a) Baz? fizyolojik durumlar:
-Repolarizasyon durumu-
-Hipertansiyon
-Pozisyonel ST-T de?i?ikli?i
-Vazoregülatuar bozukluk

b) Koroner d??? kalp hastal?klar?
-Aort darl???
-Kardiyomiyopatiler
-Mitral kapak prolapsusu
-Perikard hastal???
(Aort yetmezli?i gibi kapak hastal?klar?nda efor testinde ST depresyonu geli?mesi ve/veya kalp h?z? cevab?nda yetersizlik olu?mas? ile birlikte anjiyografik olarak koro-nerlerin normal bulunmas? sol ventrikül fonksiyonlar?nda bozulman?n bir bulgusudur.)

c) Anormal sol ventrikül depolarizasyonu (Ventriküler aktivasyon de?i?ikli?i)
-Sol dal blo?u
-WPW sendromu
-Sa? dal blo?u (Sa? prekordiyal derivasyonlarda ST depresyonu)
-Sol ventrikül hipertrofisi

d) ?laç ve metabolik nedenler:
-?laçlar (Dijital: iskemi ara?t?r?lacak olgularda digoxin 2 hafta kesilmeli)
-Elektrolit Bozukluklar? (Diüretik kullananlarda özellikle hat?rlanmal?)
-Hipoksi
-Yeni g?da al?nm?? olmas?
-Anemi
Egzersiz Testinin Geli?ebilecek Komplikasyonlar?
-Miyokart ?nfarktüsü,
-Konjestif Kalp Yetmezli?i,
-Hipotansiyon ve ?ok
-Ani Ölüm (VF/VT)
-Bradiaritmiler
-Ta?iaritmiler
-Kas-iskelet sistemine ait sorunlar
-A??r? yorgunluk, halsizlik, hastal?k hissi gibi yak?nmalar
Ne zaman testi yar?da kesmek gerekebilir?
A. Kesin sonland?rma nedenleri:
-Sistolik kan bas?nc?nda i? yükünün artt?r?lmas?na ra?men dü?me meydana gelmesi (testin ba?lang?c?ndaki kab bas?nc? de?erine göre)
-Yeni olu?an veya ?iddeti artan angina
-Nörolojik semptomlar (Ataksi, göz kararmas?, presenkop gibi semptomlar)
-Periferik dola??m?n bozulmas?na ba?l? bulgu ve belirtiler (Siyanoz, solukluk gibi)
-Ciddi aritmiler (Multiform ventriküler at?mlar, tripletler, ventriküler ta?ikardiler gibi ileri dereceli ventriküler ektopiler gibi)
-Kan bas?nc? ve/veya EKG izleminin teknik bir nedenle bozulmas?
-Hastan?n durmak istemesi
B.Relatif sonland?rma nedenleri:
-3-4mm’yi a?an ST de?i?ikli?i, junctional depresyon, belirgin QRS aks? de?i?ikli?i gibi ST veya QRS de?i?iklikleri
-Gö?üsteki rahats?zl?k hissinde art??
-Yorulma. nefes darl???, wheezing, bacak kramplar? veya intermitant cladication
-Genel görünümünde bozulma
-Supraventriküler ta?ikardilerde dahil olmak üzere daha az ciddi aritmiler
- Ventrikül ta?ikardisinden ay?rd edilemeyen dal blo?u geli?mesi
Semptomatik hastalarda eforlu stress testi pozitifse yakla??k 9 misli yüksek risk ve 5 y?l içinde %25’e varan akut kardiyak olay riski oldu?u bildirilmi?tir. Mortalite ise Bruce protokolünde 1. evrede test pozitifle?mi?se y?ll?k %5, 3. evrede pozitifle?mi?se y?ll?k %1 civar?nda olarak bildirilmi?tir.

Anginan?n olu?um ?ekline, ST de?i?ikli?inin olu?tu?u derivas-yonlara ve egzersiz süresine göre hesaplanan treadmill skorunun da prognoz tayininde yararl? olabilece?i bildirilmi?tir. Treadmill skoru 5’ten büyük olanlarda 5 y?ll?k ya?am oran? %97 iken treadmill skoru -11’den küçük olanlarda 5 y?ll?k ya?am %72’den az olarak bildirilmi?tir.
Angina indeksi
0: Angina yok
1: Egzersize ba?l? dinlenmekle düzelen anginavarl???
2: Efor sonras? dinlenme esnas?nda olu?an angina

Treadmill skoru= egzersiz süresi - ( 5 x max.ST de?i?imi )-( 4 x angina indeksi)

Yorumlar (0) Bugüne kadar toplam 13951 defa okundu.

Arkada??na Tavsiye Et Copyright © 2006, KalpDamar.com. Tüm hakkı saklıdır.  admin@kalpdamar.com
Anasayfa  |  İletişim  |  Gizlilik Politikam?z  |  Güvenlik Politikam?z 26/10/2007 tarihinden itibaren 263188 defa ziyaret edildi.